Området ved Ensted Havn har ind til for få år siden været bebygget af et kraftværk – Enstedværket – med tilhørende indskibningshavn for kul og olie og administrationsbygning. De gældende lokalplaner S8 og S16 for området fastlægger, at området kun må anvendes til kraftværk og dertilhørende faciliteter.

Enstedværket er under nedrivning og det giver mulighed for at ændre anvendelsen af området til andre formål. Lokalplan nr. 96 Ensted Havn er derfor kommet i høring. Med den nye lokalplan kan området anvendes som erhvervshavn, idet der er gode kajanlæg og en 18 meter dyb havn, samt store disponible arealer, der kan anvendes til bulk og omladning af gods eller kan bebygges med store bygningsvolumener til erhvervsvirksomheder i miljøklasse 2-7. Samtidig skal lokalplanen sikre en hensigtsmæssig zonering af området i forhold nærliggende byområder.