Udviklingen i Padborg går glædeligvis stærkt. Store dele af de erhvervsarealer, der vest for motorvejen danner rammen for en fortsat udvikling for Padborg Transportcenter, er nu solgt, og i de kommende måneder og år vil vi derfor blive vidne til travlhed og omfattende byggeaktivitet i området vest for E45.

Der er tale om såvel nye virksomheder, der flytter til Padborg, men der er også stor interesse fra nuværende Padborg-virksomheder, som vest for motorvejen kan få opfyldt ønske om mere plads til nuværende aktiviteter.

Som følge af de globale usikkerheder om forsyningskæderne efterspørger transportkøbere i såvel Danmark som Tyskland stadig mere lagerkapacitet. Her har Padborg Transportcenter som et af Nordeuropas største godscentre gode muligheder for at imødekomme erhvervslivets ønsker.

I centret er der god plads, og i området eksisterer der i forvejen højtkvalificeret arbejdskraft, der er vant til at håndtere store godsmængder døgnet rundt

For at det samlede transportcenter kan vækste i årene fremover er det dog nødvendigt, at der skabes en fysisk infrastruktur, der binder delene af Padborg Transportcenter bedre sammen.

Motorvej E45 udgør i sig selv en barriere, men den bør overvindes ved, at der snarest muligt etableres en bro over motorvejen. Ved at etablere en fast forbindelse mellem områderne vest og øst for motorvejen i Padborg sikres, at der ikke dagligt køres unødige omveje via Omfartsvejen og Tøndervej, hvilket alt andet lige bliver til stor gavn for det lokale erhvervsliv samt for miljø og klima. Også lokalbefolkningen i Bov og Padborg vil opleve gavn af en ny broforbindelse.

Det anslås, at en forlængelse af Kejsergade i Bov med tilhørende bro over motorvejen koster over 50 mio. kr. Padborgs virksomheder og GateDenmark arbejder ihærdigt sammen med Aabenraa Kommune på at få de nødvendige økonomiske midler tilvejebragt så hurtigt som muligt.

Hos erhvervslivet og i GateDenmark er vi helt sikre på, at en ny broforbindelse mellem den østlige og vestlige del af Padborg vil skabe forudsætningen for fortsat vækst og beskæftigelse i transportcentret.

August 2022

Anders Jessen, Chefkonsulent, ITD
og
Jesper Schimann Hansen, direktør, Padborg Transportcenter